Lubimy transparentne zasady

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków letniskowych

-1-

Dokonanie wstępnej rezerwacji (poprzez stronę internetową www.wakacjewrewalu.com.pl) jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Najemcę (gościa) postanowień niniejszego Regulaminu.

-2-

Wstępną rezerwację, o której mowa w pkt 1, potwierdza się poprzez dokonanie wpłaty na konto Wynajmującego zaliczki w wysokości 30% kwoty należnej na poczet najmu domku letniskowego w ciągu 48h (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy nr 69 1940 1076 6113 0090 0000 0000).
Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.

-3-

W momencie dokonania rezerwacji (tj. wpłacenia 30% zaliczki na poczet najmu domku letniskowego) umowę najmu uważa się za zawartą. Usługa najmu domku letniskowego obejmuje prawo korzystania z domku wraz z wyposażeniem przez uzgodniony okres przez określoną liczbę osób w rezerwacji oraz prawo skorzystania z jednego miejsca parkingowego dla samochodu osobowego. Usługa nie obejmuje kosztów dojazdu, wyżywienia, zapewnienia środków czystości.

-4-

Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Rezerwującego – Najemcę (gościa) zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Najemcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

-5-

W przypadku dokonania rezerwacji, pozostałą kwotę należną za cały okres najmu (wynikający z rezerwacji) Najemca wpłaca najpóźniej w dniu przyjazdu. W przypadku skrócenia okresu najmu przez Najemcę, kwota za niewykorzystany okres najmu przepada na rzecz Wynajmującego.

-6-

W przypadku całkowitej rezygnacji z najmu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, wpłacona zaliczka przepada na rzecz Wynajmującego.

-7-

Rezerwacja obejmuje okres 7 dni od soboty do soboty. Czas najmu domków liczony jest dobach. Doba zaczyna się o godz: 16:00 (przyjazd), a kończy o godz: 10:00 (wyjazd).

-8-

W dniu przyjazdu, Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o możliwości przyjazdu po godz. 16.00.

-9-

Przekazanie domku w najem i jego wydanie następuje w obecności Wynajmującego lub osoby upoważnionej. Niezwłocznie po przekazaniu, Najemca jest zobowiązany sprawdzić stan wyposażenia domku (mebli, drzwi, okien, urządzeń itp.) znajdującego się w nim. Wszelkie stwierdzone uszkodzenia lub zniszczenia należy zgłosić niezwłocznie Wynajmującemu.

-10-

W przypadku braku zgłoszenia takich uszkodzeń lub zniszczeń w dniu przyjazdu, uznaje się, ze domek wraz z wyposażeniem został przekazany w stanie bez uszkodzeń lub zniszczeń.

-11-

W przypadku stwierdzenia w dniu wydania domku (wyjazdu) szkód lub zniszczeń w domku lub jego wyposażeniu, Najemca odpowiada finansowo za stwierdzone szkody lub zniszczenia i wyraża zgodę na to, aby naprawa tych szkód lub zniszczeń została dokonana na jego koszt. Koszty regulowane są na miejscu.

-12-

Osoby odwiedzające Najemcę mogą przebywać na terenie Adamówki do godziny 23.00.

-13-

Na prośbę Najemcy domku może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba po wyrażeniu zgody przez Wynajmującego i uregulowaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usługi.

-14-

W domkach obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia, palenia tytoniu i innych używek. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia Najemca wraz z osobami przebywającymi w domkach powinien postępować zgodnie z instrukcją przeciwpożarową zamieszczoną w domkach.

-15-

Używanie grilla jest dozwolone tylko w miejscach wyznaczonych z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów przeciwpożarowych.

-16-

Parking jednego samochodu osobowego jest wliczony w cenę usługi najmu domku. Parkowanie samochodów jest możliwe w wyznaczonym do tego celu miejscu lub w innym wskazanym przez Wynajmującego.

-17-

Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00.

-18-

Najemca jest zobowiązany do zgłaszania Wynajmującemu na bieżąco wszelkich zauważonych usterek w celu ich usunięcia.

-19-

Najemca zobowiązany jest do utrzymywania i wydania domku w stanie przekazanym, co obejmuje w szczególności posprzątanie, umycie naczyń, wyniesienie śmieci.

-20-

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności korzystania z domku występujące u niezależnych dostawców wynikające np. z czasowego braku wody, prądu itp.

-21-

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Najemcy pozostawione bez opieki na terenie „Adamówki”. Obowiązek zabezpieczenia rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem obciąża Najemcę.

-22-

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności prawnej za uszkodzenia lub kradzież samochodu Najemcy pozostawionego na terenie „Adamówki”.

-23-

Zakazuje się posiadania zwierząt.

-24-

Najemca jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, ciszy nocnej, zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

-25-

Do sporów powstałych w związku z najmem domku stosuje się prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku porozumienia, Wynajmujący i Najemca poddają rozstrzygnięcie sporu związanego z najmem domku – sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wynajmującego.

wakacje w adamowce

Nie czekaj do ostatniej chwili

Zarezerwuj termin jeszcze dziś

ZOBACZ TERMINY